HomeNorway

Holmen Learning Institutes

Latest Updates

Bijora Sardarian har forsvart sin masteroppgave med tittelettsglede for alle? En kvalitativ studie av hvordan norsk idrett kan tilrettelegge for egenorganiserte snowboardppgaven er tidsaktuell og bidrar med praktiske implikasjoner til hvordan organisert idrett (NIF, forbund og klubber) kan tilrettelegge for egenorganisert aktivitet. Første del av oppgaven estimerer hun antall egenorganiserte snowboardere i Norge (108 000) og kategoriserer de i fire grupper (street, park, backcountry og cruisere). Analyser av intervjuer med et utvalg av street- og parkjørere samt ansatte i snowboardforbundet peker på behov for endringstiltak. Avslutningsvis presenteres endringsforslag fordelt i to hovedkategorier; organisasjons- og aktivitetstiltak. Etter at Bijora hadde levert sin prosjektbeskrivelse våren 2016 fikk hun tilbud om det som hun vil betegne som sin drømmejobben - Klubb- & medlemsansvarlig i Norges Snowboardforbund. Av den grunn har Bijora benyttet en refleksiv metodologisk tilnærming. Vi gratulerer Bijora med sin mastereksamen og ønsker hun lykke til videre. Sammendrag Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er landets største frivillige og medlemskapsbaserte organisasjon. Organisasjonsstrukturen er et resultat av historisk kompromiss og har i senere tid blitt kritisert for å være tung, kompleks og lite formålstjenlig. Følgelig har det blitt reist spørsmål omkring hvordan den organiserte skal tilpasse organisasjonsmodellen og møte nye aktivitetsmønstre. Parallelt har Stortinget bevilget midler til etablering av et ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, ressurssenteret skal skape aktivitet utover den organiserte idretten. Med dette som bakteppe er studiens overordnede forskningsspørsmål følgende: Hvordan kan Norges idrettsforbund tilrettelegge for egenorganiserte snowboardere? Studien har et kvalitativt design. Den bygger på to fokusgruppeintervjuer med totalt åtte egenorganiserte snowboardere, to semistrukturerte intervjuer med ansatte i Norges snowboardforbund (NSBF), samt dokumentanalyse. Institusjonell teori er brukt som studiens teoretiske rammeverk. Begrepene isomorfisme og rasjonaliserte myter blir brukt til å klargjøre hvordan NIF preger NSBFs arbeid rettet mot egenorganiserte. Videre belyser teorien hvordan NIF og NSBF kan opparbeide tillit og legitimitet blant egenorganiserte. Resultatene som fremkommer av studien, indikerer at egenorganiserte snowboardere består av fire kategorier fordelt på omkring 105000 enkeltindivider. Studien avdekker at egenorganiserte snowboardere anser den organiserte idretten som en prestasjonsorientert arena tilrettelagt for barn, nybegynnere og toppidrettsutøvere. Likevel ser informantene verdien av organisering, først og fremst som et nødvendig grep i kampen om anlegg og aktivitetsmidler. Dog er samtlige enige om at organisering forutsetter endring. Sentrale endringsforslag kan deles inn i to hovedkategorier: organisasjonstiltak og aktivitetstiltak. Organisasjonstiltak er koblet til NIF og innebærer endringer i dagens struktur i form av nye tilknytningsformer, lettere organisering og digitalisering. Aktivitetstiltak er rettet mot NSBF med forslag om tilrettelegging for økt egenorganisert snowboardaktivitet. Analysen synliggjør hvordan NSBF befinner seg i et spenningsfelt mellom organisert og egenorganisert aktivitet, hvor tvangsmessig isomorfisme opptrer som et hinder for NSBFs arbeid mot egenorganiserte. Nøkkelord: Egenorganisert, Snowboardforbundet, NIF, institusjonell teori, modernisering.

-Vi trenger et sterkere fokus på kvalitet i spillerutviklingen, skriver Christian Thue Bjørndal på NIH-bloggen.

Suggestions

Sport Management NIH

Sognsveien 220, Oslo, Norway
Education, Organization

Norges idrettshøgskole

Sognsveien 220, 0863 Oslo, Norway
College & University, College & University, Organization